Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH
CK Hambálek s.r.o.

Tyto podmínky se vztahují na zájezdy pořádané cestovní kanceláří CK Hambálek s.r.o. (dále jen CK) a jsou platné a závazné pro obě smluvní strany, tj. klienta na straně jedné a CK na straně druhé. Jsou vytvořeny v souladu s Občanským a Obchodním zákoníkem a zákonem č. 159/1999 Sb.

Přihlášení na zájezd a úhrada zájezdu:

Smluvní vztah mezi klientem a CK vzniká předáním řádně vyplněné Smlouvy o zájezdu, a to buď osobně, poštou nebo elektronickou poštou a zaplacením zálohy na účet CK. Klient zároveň svým podpisem (odesláním přihlášky mailem a zaplacením zálohy) stvrzuje souhlas s těmito podmínkami. Za klienta mladšího 18 let podává přihlášku zákonný zástupce. V případě hromadné přihlášky bude veškerá komunikace s klienty v dané skupině realizována prostřednictvím kontaktní osoby.

Po obdržení přihlášky CK potvrdí klientovi desetidenní rezervaci místa na zájezdu, určí výši a splatnost zálohy a sdělí variabilní symbol pro veškeré platby. Při elektronické komunikaci CK potvrdí klientovi přijetí platby na svůj účet. Doplatek celkové ceny zájezdu je splatný nejpozději 15 dnů před začátkem zájezdu, pokud nebude s CK dohodnuto jinak.

Práva a povinnosti klienta:

Klient má právo na poskytnutí služeb v rozsahu uvedeném na informačním letáku a informací o jakýchkoliv změnách v souvislosti s daným zájezdem. Klient může odstoupit ze zájezdu, pokud bude základní cena navýšena v důsledku nepředvídatelných skutečností (devizové kurzy, ceny pohonných hmot apod.) o více než 10 %. V tomto případě bez uplatnění stornopoplatků, musí však své rozhodnutí sdělit CK do 48 hodin po oznámení o navýšení ceny zájezdu. Klient má právo na podání reklamace služeb CK. Reklamaci provede klient neprodleně přímo na zájezdě v podobě sepsání „REKLAMACE“ s průvodcem zájezdu. O oprávněnosti reklamace a poskytnutí náhrady za reklamovanou službu rozhodne průvodce přímo na místě, vzniklý problém může konzultovat s majitelem CK. Případné vrácení peněz za reklamovanou službu je možné realizovat až v CK, maximálně však do 10 dnů po příjezdu. Reklamační řízení se netýká případů, kdy k neposkytnutí služeb došlo z tzv. hlediska vyšší moci (přírodní podmínky, stávky, situace na silnicích a hraničních přechodech, záchrana života či zdraví účastníků, náhlé poruchy a havárie atd.). Za předmět reklamace se nepovažují škody a újmy, které jsou kryty pojištěním.

Klient je povinen vyplnit přihlášku pravdivými a úplnými údaji, zaplatit zálohu a doplatek k zájezdu v daných termínech. V průběhu zájezdu je povinností klienta řídit se pokyny průvodce, nenarušovat chod zájezdu svým jednáním, respektovat celní a pasové předpisy a zákony navštívené země. Klient je plně zodpovědný za své jednání. V případě zrušení účasti na zájezdu je povinností klienta uhradit stornopoplatky. Za zapůjčený materiál nese klient plnou zodpovědnost a je povinen nahradit vzniklou škodu.

Povinnosti a práva cestovní kanceláře:

CK je povinna poskytnout klientovi služby, které jsou specifikovány v informačním letáku a zároveň informovat klienta o jakýchkoliv změnách příslušného zájezdu. CK je povinna vrátit vybrané platby pokud se zájezd neuskuteční. V případě, že dojde v průběhu zájezdu ke změnám programu nebo dalších služeb, je CK povinna zajistit náhradní program či službu, pokud možno ve stejné hodnotě a kvalitě. CK je povinna poskytnout podrobné informace 14 dnů před akcí a vyslat na zájezd kvalifikovaného a fundovaného průvodce cestovního ruchu.

CK má právo zrušit zájezd nebo upravit program v důsledku neodvratitelné události, v případě mimořádné události, tzv. vyšší moci, nebo při nedostatečném počtu účastníků. Pokud nebude uvedeno jinak, je tento počet stanoven u autobusových zájezdů na 35 osob. CK pak musí oznámit klientovi zrušení zájezdu nejpozději 10 dnů před odjezdem. V tomto případě CK nabídne klientovi náhradní termín, eventuálně vrátí platbu v plné výši. CK si vyhrazuje právo zvýšit cenu zájezdu maximálně o 10 % ze základní ceny bez vědomí klienta z důvodu nepředvídatelných skutečností v období po vypsání zájezdu. CK si rovněž vyhrazuje právo změnit termín zájezdu o 48 hodin z organizačních důvodů, a to nejpozději 1 měsíc před odjezdem. V tomto případě není změna termínu důvod pro odstoupení klienta ze zájezdu. Pokud by k posunu termínu došlo v době kratší než 1 měsíc před začátkem zájezdu, má klient nárok odstoupit ze zájezdu bez uplatnění stornopoplatků ze strany CK. CK je povinna řídit se Nařízením EU 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zrušení účasti ze strany klienta:

Klient má právo odstoupit od smlouvy s CK, toto rozhodnutí musí do CK ve vlastním zájmu oznámit písemně co nejdříve. Při oznámení poštou je směrodatné datum doručení do CK. CK má právo vyúčtovat od klienta účelně vynaložené náklady způsobené odstoupením od smlouvy.

Stornovací poplatky účtuje CK klientům při každém odhlášení účasti na akci a za každou odhlašovanou osobu ve výši:

10 % z ceny v době do 45 dnů před odjezdem,
30 % z ceny mezi 44. a 30. dnem před odjezdem,
60 % z ceny mezi 29. a 15. dnem před odjezdem,
80 % z ceny mezi 14. a 3. dnem před odjezdem,
100% v době kratší než 3 dny před odjezdem.

Doporučujeme klientům uzavřít pojištění proti neúčasti na zájezdu (stornu) v případě vážných důvodů. Stornopoplatky se neúčtují při zajištění náhrady. Klient však ručí za informovanost náhradníka a zaslání jeho dat do CK nejméně 3 dny před plánovaným odjezdem.

Při vyloučení ze zájezdu z důvodu nedodržení státních předpisů ČR nebo navštívené země, nebo při nesplnění některé z povinností klienta nevzniká klientovi nárok na vrácení zaplacené částky. Klient nemá nárok na vrácení peněz za službu, kterou nevyčerpal z vlastního rozhodnutí. Rovněž nemá nárok na náhradu v případě, že nenastoupí na zájezd ve stanoveném termínu. Stornovací podmínky pro ucelené kolektivy budou upřesněny individuálně v Cestovní smlouvě mezi CK a příslušným kolektivem.

Pojištění na zájezdech:

CK automaticky pojišťuje své klienty Cestovním pojištěním léčebných výloh v zahraničí (krytí až do výše cca 7.000.000,- Kč). U tuzemských zájezdů se sjednává pouze pojištění základní, na zájezdech je však nutné mít u sebe průkazku zdravotní pojišťovny. Za příplatek můžeme sjednat i pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, pojištění pro rizikové sporty a pojištění stornopoplatků při zrušení cesty.

Různé:

Zájezdu se účastní klienti na vlastní odpovědnost a CK neodpovídá za ztráty nebo poškození osobních věcí, dokladů apod. Případné vzniklé náklady hradí klient ze svých prostředků.

Každý účastník je povinen posoudit náročnost zájezdu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku, případně konzultovat svou účast s lékařem. Pokud trvale užívá léky, vzít si dostatečné množství. V zahraničí si klienti kupují léky ze svých prostředků. Po návratu se vzniklá situace řeší se zdravotní pojišťovnou. CK nemá možnost poskytování jakéhokoliv finančního krytí v zahraničí.

Slevy ze základní ceny zájezdu jsou plně v kompetenci CK. Poskytují se zpravidla při hromadných objednávkách a společné úhradě (15 osob a více) a pro klienty cestující s naší CK opakovaně (3 a více účastí). Případné další slevy jsou možné po konzultaci v CK, stejně jako výše slev z předchozího textu.

Klient svým přihlášením na zájezd stvrzuje a přijímá podmínky GDPR ohledně ochrany osobních dat.

Platnost podmínek vzniká dnem podepsání Cestovní smlouvy nebo objednávky u CK a zaplacením příslušné zálohy.

Zlín, leden 2018 Mgr. Petr Hambálek – jednatel CK

ラブドール